Aluminium Board

Available: Aluminium Coils, Sheets, Powder, Tubes

Product:aluminium
Specs:sulphate
Quantity:10000tons
Weight:10000tons
Price:xxxxxxxx
Terms:xxxxxxxxx
More info:located in India

Country:India
Company:kaimila titanium
Company website:http://kaimila.com/
Contact person:emma
Tel.:+91xxxxxxxxxx
Fax:+91xxxxxxxxx

Posted: 19 November 2010, 11:42 GMT. Permalink